Základní škola a Mateřšká škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Zápis do MŠ Prštice na šk. rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo MŠMT následující opatření k organizaci zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021:

Zápis do MŠ proběhne pouze formálně bez osobní přítomnosti rodičů a dětí doručením žádosti o přijetí, a to v době od 2. května do 16. května 2020.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy (ID: mn5mgub)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • Poštou
  • Osobní dodání do schránky na budově školy

Doklady potřebné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení k očkování
  • Kopie očkovacího průkazu dítěte
  • Kopie rodného listu dítěte (po ukončení zápisu bude skartována)

Doklady potřebné k zápisu:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné době nenavštěvujte osobně praktického (dětského) lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  • Prohlásí, že je dítě řádně očkované – viz. níže uvedné Čestné prohlášení k očkování
  • Doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického (dětského) lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Každému dítěti bude po dodání žádosti o přijetí přiděleno registrační číslo, pod kterým bude následně zveřejněno oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30 dnů od uzavření zápisu na přístupném místě v MŠ (na dveřích hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Prštice) a na webových stránkách MŠ www.zsamsprstice.cz pod registračními čísly.

Mgr. Lenka Drábková

ředitelka ZŠ a MŠ Prštice

Dokumenty ke stažení

© Copyright 2020 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace        Created by www.creactio.cz